Писарница и архива Основног суда у Старој Пазови

Писарница и архива

         

За рад писарница у седишту  Основног суда у Старој Пазови и у судској јединици у Инђији распоређује се судско особље на следећи начин:

-        Управитељ судске писарнице: Дамир Лекић .

-        Шеф одсека кривичне писарнице: Данијела Штаткић, са следећим уписничарима: Борка Мартиновић и Данијел Чапо.

-        Шеф одсека парничне писарнице: Драгана Росић, са уписничарима: Марицом Мирић у седишту суда, а Оливером Јанковић, Недељком Козић и Миром Мрмош у судској јединици.

-        Шеф одсека ванпарничне и оставинске писарнице: Љиљана Трнић

-        Уписничари: Милена Драгановић у седишту суда, а Славица Љубинковић у судској јединици.

-        Уписничари у извршној реферади: Весна Јовановић у седишту суда.

-        Шеф службе пријема и експедиције поште: Јелена Абаџија у седишту суда, Соња Грумић у судској јединици  и референт Розина Милић у седишту суда.

-        Архивар суда је Радован Савић, чији је заменик Бранислав Кудић, који ће послове архиве вршити у седишту суда.

          

               У складу са Судским пословником, Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду и Корисничким упутством за примену програма за аутоматско вођење предмета (АВП) у суду, референти у писарници обављају следеће послове:

 -сачињавају статистичке извештаје;
-старају се о правилној примени Судског пословника;
-воде уписнике у складу са Судским пословником;
-сређују, пописују и формирају новопримљене предмете;
-припремају и износе председнику већа предмете у којима је заказана расправа;
-дају усмена и писмена обавештења о списима на основу података из уписника;
-свакодневно прегледају рокове и предмете који се налазе у евиденцији и поступају по наредби судија;
-разводе завршене предмете  и стављају клаузулу правноснажности на одлуке;
-евидентирају све фазе поступка у току рада по судским предметима, у складу са Судским пословником;
-припремају све потребне извештаје;
-странкама дају на увид списе и наплаћују таксе за издате фотокопије из списа предмета;
-контролишу наплату судске таксе за предмете;
-врше пријем поште и контролишу да ли је судска такса плаћена;
-разврставају пошту по материјама, у складу са Судским пословником;  
-врше распоређивање по одељењима, врше експедицију судских одлука и других писмена;
-старају се о чувању предмета у архиви, у складу са Судским пословником;
-водe предмете  кроз АВП програм;
-обављају друге послове у складу са Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду . 

Контакт телефон писарнице у седишту суда у Старој Пазови је 022/310-453, а у судској јединици у Инђији је 022/560-743.