Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Основни суд у Старој Пазови, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Сходно чл.3 ст.1 тач.58 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Основни суд у Старој Пазови за територију Општина Инђија и Стара Пазова, са судском јединицом у Инђији.

 

Седиште Основног суда у Старој Пазови налази се у судској згради у Старој Пазови, у ул. Карађорђева бр.3 

Адреса: Карађорђева бр.3 ,22300 Стара Пазова

Контакт телефони:

Централа: 022/310-571,

Секретар суда: 022/310-701

Факс: 022/310-253

Е-мail: uprava@st.os.sud.rs


Радно време суда: од 7:30 до 15:30, пауза од 9.30 до 10.00

Време пријема странака:

Пријемно: од 8.00-15.30

Писарница: од 8.00-15.30 

 

Судска јединица у Инђији налази се на адреси Инђија, ул. Краља Петра I бр.2

Контакт телефони:

Централа: 022/560-743, 022/561-269;

Факс: 022/ 560-909;

Управа: 022/553-431
 

ПОДАЦИ О СУДУ

ПИБ:108341622

МБ:08945543

 

РАЧУНИ ОСНОВНОГ СУДА У СТАРОЈ ПАЗОВИ:

• РЕДОВАН РАЧУН: 840-1620-21

• ТАКСЕ: 840-30668845-33, модел 97, позив на број 72-235

• РАЧУН ЗА КАЗНЕ И ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА: 840-30669845-40

• ДЕПОЗИТ СУДА: 840-453802-20, модел 97, позив на број 72-235