У складу са чл. 57. Закона о јавним набавкама "Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, Основни суд у Старој Пазови омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.