Судије Основног суда у Старој Пазови

У Основном суду у Старој Пазови судијску функцију обавља 19 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће године за наредну годину.

У Основном суду у Старој Пазови поступају следеће судије:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. судија Ружица Николић

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Оливера Бугарин

2. судија Бранислав Небригић - руководилац одељења

3. судија Дарко Балаћ

4. судија Рената Радановић Кудић

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Љиљана Кнежевић

2. судија Софија Цвијетић

3. судија Александра Радосављевић 

4. судија Биљана Тешић

5. судија Весна Милковић - руководилац одељења

6. судија Недељко Тодоровић

7. судија Оливера Дрча

8. судија Биљана Јеротијевић

9. судија Јелица Живковић

ОСТАВИНСКО И ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Биљана Грбовић - руководилац одељења

2. судија Снежана Улемек Рацић

3. судија Мирко Дончић

 

ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Снежана Улемек Рацић - руководилац одељења

2. судија Ружица Николић

3. судија Никола Преочанин

4. судија Наташа Шивољски