На основу одредби Закона о изменама и допунама Закона о судским таксама од 29.12.2015. године, судске таксе се плаћају на следећи начин:

Такса у износу до 5.000,00 динара плаћа се у таксеним маркама.

Такса у износу преко 5.000,00 динара, плаћа се уплатом на рачун овог суда бр. 840-30668845-33, модел 97 позив на број 72-235.